Statut

PDF verziju statuta možete preuzeti OVDJE.

 Kongres Stranke pravde i pomirenja, na sjednici održanoj 27. 7. 2022. godine u Rožajama, donio je 

STATUT 

STRANKE PRAVDE I POMIRENJA 

I OPŠTE ODREDBE 

Član 1.

Ovim statutom politička partija Stranka pravde i pomirenja, uređuje sve bitne odnose koji su od značaja za političko djelovanje Stranke: naziv, sjedište, pečat i simbole Stranke, predstavljanje i zastupanje, programske ciljeve, unutarstranački odnosi, unutrašnja organizacija i organi Stranke, način njihovog izbora i razriješenja, i druga pitanja od značaja za članstvo i rad Stranke. 

Član 2. 

Stranka pravde i pomirenja, (u daljem tekstu Stranka) je politička stranka, slobodno i dobrovoljno udruženih članova, osnovana radi ostarivanja političkih ciljeva, demokratskim oblikovanjem političke volje gradjana i kao takva predstavljat će i zastupat će interese Bošnjačkog naroda, ali i svih drugih građana u Crnoj Gori, štititi i unapređivati prava građana, u skladu sa ustavom, zakonom, međunarodnim standardima, drugim opštim aktima i ovim Statutom. 

Član 3. 

Stranka ima svojstvo pravnog lica. 

Stranku zastupa i predstavlja predsjednik Stranke. 

Sjedište Stranke je u Rožajama. 

Naziv, Pečat, Simboli 

Član 4. 

Naziv Stranke je: Stranka pravde i pomirenja. 

Naziv Stranke na engleskom jeziku je: Justice and Reconciliation Party. 

Skraćeni naziv stranke je “SPP”. 

Stranka ima pečat okruglog oblika na kome je po obodu ispisan tekst naziva Stranke: na bosanskom i engleskom jeziku latiničnim pismom, a u središnjem dijelu pečata je ispisan latinični tekst na bosanskom jeziku: „SPP”. Pečat organizacionih jedinica po teritorijalnom principu sadrži naziv Stanke i naziv i mjesto organizacionih jedinica po teritorijalnom principu. 

Zastava Stranke je bijele boje sa latiničnim natpisom SPP na sredini. Odnos širine i dužine je jedan prema dva. 

Upotreba rodno osjetljivog jezika 

Član 5. 

Izrazi koji se u ovom Statutu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu. 

Saradnja i udruživanje

Član 6. 

Stranka afirmiše saradnju sa drugim kompatibilnim političkim organizacijama u Crnoj Gori i inostranstvu. 

Stranka može biti član međunarodnih političkih udruženja i asocijacija čije djelovanje je u skladu sa njenim programskim opredjeljenjima. 

Odluku o članstvu u udruženjima iz stava 2 ovog člana donosi Glavni odbor Stranke, na prijedlog Predsjedništva Stranke. 

Član 7. 

Transparentnost rada 

Rad i djelovanje Stranke su javni. 

Javnost rada ostvaruje se javnim djelovanjem i redovnim obavještavanjem članstva i javnosti o svim bitnim pitanjima u vezi sa radom Stranke, a odvija se preko portparola Stranke i službe za odnose sa javnošću. 

Javno djelovanje Stranke omogućuje se i sjednicama i sastancima organa Stranke otvorenim za javnost, konferencijama za novinare, izjavama i saopštenjima za javnost. 

U cilju informisanja javnosti, Stranka koristi svoju internet prezentaciju i društvene mreže, a može izdavati i svoja glasila i publikacije. 

Organi Stranke mogu raspravljati i odlučivati bez prisustva javnosti o unutarstranačkim i drugim pitanjima. 

OSNOVNI PROGRASMSKI CILJEVI I ZADACI 

Član 8. 

U skladu sa programskom orjentacijom i principima Stranke, osnovni ciljevi Stranke su: 

potpuna ravnopravnost svih građana bez obzira na vjersku, nacionalnu ili rodnu pripadnost; 

državu zasnovanu na građanskom društvu, demokratskoj, antifašističkoj i sekularnoj zajednici; 

sekularno uređenje države, zakonska zaštita vjerskih sloboda i uvjerenja, ravnopravni tretman svih vjerskih zajednica i njihova autonomnost u radu, pravedna restitucija njihove imovine i zaštita imovinskih prava; 

srazmjerna nacionalna zastupljenost u javnim službama, organima državne i lokalne vlasti; 

vladavinu prava i pravedne države, zaštite individualnih i kolektivnih prava građana; 

afirmacija i njegovanje Bosanskog jezika i kulture, očuvanje nacionalnog identiteta; 

− punopravno članstvo Crne Gore u Evropskoj Uniji; 

decentralizacija i regionalizacija vlasti primjereno potrebama lokalnog stanovništva, u skladu sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi; 

uspostava Sandžaka kao funkcionalne evropske prekogranične regije uz puno poštovanje državnog integriteta i suvereniteta Crne Gore; 

− sloboda govora i slobodno izražavanje misli, nepovrediva ljudska prava; 

jačanje institucija pravne države, njihovu depolitizaciju i profesionalizaciju; 

obezbjeđenje pretpostavki za puno korišćenje posebnih manjinskih prava i sloboda, u cilju zaštite identiteta bošnjačkog naroda, pojedinačno i u zajednici sa sunarodnicima, te neposredna primjena međunarodnog prava u toj oblasti, kada drugačije uređuju materiju u odnosu na domaće propise; 

− stvaranje pretpostavki za održivi život na selu; 

reformu izbornog sistema uz uvođenje otvorenih izbornih lista i zagarantovanog mandata za dijasporu u Skupštini Crne Gore; 

glasanje za parlamentarne izbore u DKP Crne Gore za građane koji privremeno borave u inostranstvu; 

institucionalno jačanje saradnje institucija države sa dijasporom-iseljenicima, afirmaciju položaja dijaspore, intenziviranje njihovog učešća u javnom i društvenom životu; 

− formiranje ministarstva za dijasporu; 

− dalja demokratizacija društvenog i političkog ambijenta, jačanje uloge civilnog sektora; 

− očuvanje i afirmacija antifašizma; 

− zaštita privatne svojine i pravedna restitucija, ravnopravnost svih oblika vlasništva; 

tržišna ekonomija i sloboda preduzetništva; 

održiv i uravnotežen ekonomski razvoj uz posebnu brigu države za sredine koje su decenijama zapostavljane; 

− očuvanje kulturnog materijalnog i nematerijalnog naslijeđa svih naroda i zajednica na području Crne Gore; 

− integraciju i jačanje kapaciteta naročito ugroženih nacionalnih manjina i grupa, Roma, Egipćana i dr. 

Programom Stranke bliže se opisuju politička načela, ciljevi i vrijednosti za koje se Stranka zalaže. 

II PRIPADNOST PARTIJI 

ČLANSTVO 

Član 9. 

Partija je otvorena za sve građane koji prihvataju programska opredjeljenja i Statut stranke i djeluju na njihovom ostvarivanju. 

Član 10. 

Član stranke 

Član stranke može biti svaki punoljetni državljanin Crne Gore koji dobrovoljno potpiše pristupnicu ili popuni on-line aplikaciju, i prihvati Program i Statut stranke. Član stranke može biti i strani državljanin sa stalnim boravkom na teritoriji Crne Gore, sa pravom učešća u političkim procesima u skladu sa zakonskim regulativama Crne Gore. 

Član 11. 

Prava članova 

Član stranke ima pravo da: 

bira i bude biran u sve organe Stranke, u skladu sa Statutom, po uručivanju članske karte; 

ravnopravno učestvuje u aktivnostima Stranke; 

slobodno izražava i zastupa svoje mišljenje u skladu sa statutom i programskim opredjeljenjima Stranke, bez mogućnosti da bude zbog toga proganjan; 

slobodno daje prijedloge i podnosi inicijative u okviru organa Stranke u skladu sa Programom i Statutom Stranke; 

− dobija zaštitu Stranke ukoliko bude ugrožen zbog obavljanje stranačkih aktivnosti; 

bude informisan o planiranim aktivnostima i odlukama organa Stranke; 

− zahtijeva tumačenje Statuta od Statutarnog suda pismenim zahtjevom; 

ostvaruje i druga prava predviđena Statutom i drugim pravnim aktima Stranke. 

Član12. 

Obaveze članova 

Član stranke ima obavezu da: 

− zastupa i ostvaruje Program u skladu sa Statutom stranke; 

poštuje Statut i odluke organa Stranke; 

− radi na očuvanju ugleda stranke; 

− u izbornoj kampanji se zalaže za uspjeh Stranke na izborima; 

ispunjava i ostale obaveze u skladu sa Statutom stranke. 

Član 13. 

Prestanak članstva 

Članstvo u Stranci prestaje istupanjem ili isključenjem: 

− istupanjem na vlastiti zahtjev; 

isključenjem zbog djelovanja suprotno Programu, Statutu i odlukama Stranke; 

− kandidovanjem na izborima bez saglasnosti Stranke; 

− ponašanjem ili djelom kojim se nanosi ozbiljna šteta ugledu Stranke; 

− učlanjenjem u drugu stranku; 

− smrću. 

Odluku o isključenju iz Stranke donosi predsjedništvo Stranke uz mogućnost žalbe statutarnoj komisiji u roku od 15 dana od donošenja odluke. 

PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA STRANKE 

Član 14. 

Član Stranke dužan je da: 

− prihvati Program i Statut Stranke; 

− zastupa i aktivno sprovodi politiku i odluke organa Stranke; 

radi na očuvanju ugleda Stranke; 

− u izbornoj kampanji se zalaže za uspjeh Stranke na izborima; 

ispunjava druge obaveze u skladu sa ovim Statutom i drugim aktima Stranke. 

III ORGANIZACIJA I ORGANI STRANKE 

Član 15.

Osnovi organizacije 

Stranka je jedinstvena politička organizacija koja je organizovana na teritorijalnom principu. 

Članovi Stranke se mogu organizovati i po interesnoj osnovi u forume, savjete, sekretarijate i druge stručne timove. Forumi Stranke osnivaju se za posebne interesne društvene skupine. Savjeti, sekretarijati i drugi stručni timovi osnivaju se za pojedina područja političkog i društvenog djelovanja. 

Članovi Stranke mogu se organizirati u sve organe stranke u skladu sa Statutom. 

Član 16. 

Organi Stranke na državnom nivou su: 

– Kongres 

– Glavni odbor 

– Predsjednik 

– Predsjedništvo 

– Politički savjet 

– Izvršni odbor 

– Statutarna komisija 

– Nadzorni odbor 

Pored navedenih organa Stranke biraju se:zamjenik Predsjednika Stranke, potpredsjednici Stranke i Generalni sekretar Stranke. 

KONGRES 

Član 17.

Kongres je najviši organ Stranke i njegove odluke obavezne su za članove i organe Stranke. 

Odluke Kongresa su konačne i stupaju na snagu danom donošenja.

Kongres Stranke može biti redovni i vanredni. Redovni kongres je izborni, saziva se i održava jednom u četiri godine. 

Na prijedlog Predsjedništva, Glavni odbor donosi odluku o sazivanju Kongresa. Odlukom se utvrđuje broj delegata i prijedlog dnevnog reda, datum i mjesto održavanja Kongresa. Odluka Glavnog odbora sadrži i Statutom definisane izvještaje o radu koje razmatra Kongres. 

Mandat Kongresa traje četiri godine. 

Članovi Kongresa Stranke 

Član 18. 

Kongres čine i imaju pravo glasa: 

članovi Glavnog odbora; 

− članovi resora Izvršnog odbora; 

− odbornici stranke; 

− članovi opštinskih/gradskih odbora ili povjereništava; 

− članovi lokalnih sektora; 

− izabrani predsjednici i potpredsjednici mjesnih odbora; 

− članovi predsjedništva Mladih; 

članice predsjedništva Foruma žena; 

− članovi predsjedništva Dijaspore SPP; 

− izabrani predstavnici opštinskih organizacija, prema kvoti koju utvrdi Glavni odbor; 

− posebnom odlukom Glavnog odbora Stranke utvrđuje se broj članova Kongresa. 

Nadležnosti Kongresa 

Član 19. 

Kongres: 

− verificira svoje članove; 

− usvaja Poslovnik o radu Kongresa; 

usvaja Program i Statut Stranke; 

usvaja deklaracije Stranke; 

− donosi odluku o spajanju političke stranke; 

− razmatra i usvaja izvještaj o radu Predsjednika; 

bira i razrješava stalni sastav Glavnog odbora u skladu sa ovim Statutom; 

− bira i razrješava Predsjednika, 

− bira i razrješava zamjenika predsjednika; 

− bira i razrešava potpredsjednike stranke; 

– bira i razrešava generalnog sekretara stranke; 

– bira i razrešava predsjednika Izvršnog odbora stranke;

– imenuje počasnog predsjednika stranke; 

– potvrđuje, preinačuje ili donosi odluke u ime nižih organa ukoliko je potrebno; 

– razmatra ostala pitanja vezana za Stranku u skladu sa Poslovnikom. 

Glavni odbor 

Član 20.

Glavni odbor je najviši organ Stranke između dva zasijedanja Kongresa. 

Mandat članova GO traje 4 (četiri) godine, a može prestati i ranije iz razloga ostavke na funkciju, i neovjeravanjem izjave o pristupu Stranci prilikom preregistracije Stranke i smrću. 

Članovi Glavnog odobra po funkciji su : 

− predsjednik Stranke; 

− zamjenik predsjednika Stranke; 

− potpredsjednici Stranke; 

− predsjednici gradskih/opštinskih odbora; 

− poslanici, odbornici na državnom i lokalnom nivou; 

− nosioci visokih državnih funkcija; 

− generalni sekretar Stranke; 

predsjednik Nadzornog odbora; 

− predsjednik Suda časti; 

− predsjednik Političkog savjeta; 

− predsjednica Foruma Žena; 

− predsjednik Foruma Mladih; 

− predsjednik Foruma Dijaspore; 

− članovi Predsjedništva Stranke iz prethodnog saziva. 

Članovi Glavnog odbora po izboru: 

po pet (5) članova mandatnog saziva na prijedlog opštinskih odbora koje bira predsjedništvo Stranke vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti; 

pet (5) članova mandatnog saziva po izboru Foruma Dijaspore vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti. 

Član 21. 

Sjednicama Glavnog odbora predsjedava predsjednik stranke, u njegovom odsustvu, zamjenik predsjednika, ili potpredsjednik Stranke, koga Predsjednik ovlasti.. 

Redovne sjednice Glavnog odbora se održavaju najmanje dva puta godišnje a odluke koje se donose na sjednici Glavnog odbora su punovažne ako sjednici prisustvuje više od polovine članova Glavnog odbora i ako je za odluku glasalo više od polovine prisutnih članova. 

Između dva zasijedanja Kongresa, Glavni odbor može kooptirati nove članove na obrazloženi prijedlog Predsjedništva ukoliko se za to izjasni dvotrećinska većina prisutnih. Na ovaj način ukupan broj novoizabranih članova ne može biti veći od 1/5 ukupnog broja članova Glavnog odbora. , 

Predsjednik Stranke vrši funkciju predsjednika Glavnog odbora. 

Predsjednik Stranke priprema, saziva i vodi sjednice Glavnog odbora i stara se o sprovođenju odluka. 

Predsjedništvo Stranke ili najmanje jedna trećina članova Glavnog odbora mogu zatražiti od Predsjednika Stranke sazivanje vanredne sjednice Glavnog odbora. 

Predsjednik Stranke je dužan da, u roku od petnaest dana od dana podnošenja zahtjeva iz stava 6 ovog člana, sazove sjednicu Glavnog odbora. 

Član 22.

Nadležnosti Glavnog odbora: 

− utvrđuje pravce i ciljeve politike Stranke, kao i opšte aktivnosti između dva Kongresa, prati njihovo ostvarivanje i za svoj rad odgovara Kongresu Stranke; 

− u izuzetnim slučajevima, kada postupanje ne trpi odlaganje i između dva Kongresa Stranke može donijeti izmjene i dopune Statuta Stranke i odlučivati o imovini Stranke; 

− verificira svoje članove; 

− usvaja Poslovnik o radu Glavnom odboru; 

− sprovodi odluke Kongresa; 

− predlaže izborni program stranke; 

− odlučuje o učešću Stranke na izborima; 

− odlučuje o ulasku u vlast; 

− odlučuje o ulasku u koalicije; 

− odlučuje o izboru potpredsjednika Izvršnog odbora i šefova resora stranke u skladu sa Poslovnikom i Pravilnikom o radu Izvršnog odbora; 

− bira u razrješava predsjednika Nadzornog odbora; 

− odlučuje o izboru članova Nadzornog odbora; 

− bira i razrješava predsjednika Statutarnog suda; 

− odlučuje o izboru članova Statutarnog suda;  

odlučuje o izboru članova Političkog savjeta; 

− odlučuje o imenovanju povjereništava; 

− razmatra i usvaja izvještaj Predsjednika stranke o svom radu i radu Predsjedništva na zahtjev članova glavnog odbora; 

− može pokrenuti postupak za izglasavanje nepovjerenja Predsjedniku i ostalim članovima Predsjedništva stranke; 

− raspisuje unutarstranačke izbore; 

− utvrđuje budžet Stranke i usvaja Završni račun budžeta; 

− donosi odluku o vršenju informativne, izdavačke, humanitarne, kao i drugih djelatnosti; 

− donosi odluku o sazivanju Kongresa Stranke, vremenu i mjestu njegovog održavanja; 

− utvrđuje prijedlog Izvještaja o radu Stranke; 

− donosi odluke o osnivanju posebnih oblika organizovanja Stranke i drugih radnih tijela; 

− donosi odluku o članarini u Stranci; 

− razmatra prijedlog Političkog savjeta o strategiji djelovanja stranke; 

− donosi odluku o udruživanje Stranke u šire političke saveze u zemlji i inostranstvu; 

− u hitnim situacijama donosi odluke iz nadležnosti Kongresa, o kojima se na prvoj narednoj sjednici izjašnjava Kongres; 

− potvrđuje, preinačuje ili donosi odluke u ime nižih organa ukoliko je potrebno; 

− usvaja sve pravilnike stranke; 

− obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i svojim Poslovnikom. 

Član 23. 

Sjednice Glavnog odbora saziva Predsjednik Stranke, a u njegovom odsustvu zamjenik predsjednika Stranke ili potpredsjednik po ovlašćenju predsjednika Stranke. 

Na svojoj prvoj sjednici, odmah nakon izbora, Glavni odbor na prijedlog predsjednika Stranke bira: Izvršni odbor i imenuje predsjednika Izvršnog odbora, Generalnog sekretara Stranke i utvrđuje sastav Predsjedništva.. 

Glavni odbor može punopravno odlučivati ako sjednici prisustvuje nadpolovična većina članova Glavnog odbora. 

Glavni odbor usvaja odluku ako se za nju izjasni nadpolovična većina prisutnih članova, osim ako nije Poslovnikom drugačije određeno. 

U slučaju istog broja glasova, glas predsjedavajućeg Glavnim odborom je presudan. 

Glavni odbor u osnovi glasa javno, ali može većinom glasova odlučiti da glasa i tajno. 

Ukoliko član Glavnog odbora ne dođe na sjednicu neopravdano uzastopno dva (2) puta, Glavni odbor predlaže Statutarnom sudu isključenje člana iz Glavnog odbora. 

Rad Glavnog odbora se bliže uređuje Poslovnikom o radu Glavnog odbora. 

Glavni odbor može da obrazuje resorne savjete Pravni savjet, Spoljno politički savjet i Ekonomski savjet, i druge u određenim oblastima političkog i društvenog života resornim oblastima, na prijedlog Predsjedništva Stranke. 

Predsjednika resornih savjeta imenuje Predsjedništvo Stranke. 

Izabrani savjeti daju Glavnom odboru i Predsjedništvu preporuke i mišljenja iz svog djelokruga, a na zahtjev Predsjednika, Predsjedništva ili Glavnog odbora i pripremaju izvještaje. 

Predsjednik Stranke, obavezan je da sazove sjednicu Glavnog odbora kada to traži Predsjedništvo Stranke ili najmanje jedna trećina članova Glavnog odbora. 

Član 24. 

Predsjedništvo 

Predsjedništvo je najviši organ odlučivanja između dva Glavna odbora. 

Predsjedništvo se sastaje najmanje jedanput u 3 mjeseca. 

Član 25. 

Sazivanje i rad Predsjedništva 

Predsjednik zakazuje sjednicu Predsjedništva. Ako Predsjednik ne zakaže sjednicu u roku, zakazuje je zamjenik predsjednika ili trećina članova Predsjedništva. Ako se ni tada ne zakaže sjednica, predsjednik Nadzornog odbora zakazuje Glavni odbor sa jedinom tačkom dnevnog reda: Raspisivanje izbora u stranci. 

Ukoliko ne bude kvoruma za rad, Nadzorni odbor preuzima nadležnost raspisivanja izbora u stranci. 

Predsjedništvo se može održati ako sjednici prisustvuje nadpolovična većina članova Predsjedništva, a odluke su punovažne ako se za njih izjasni nadpolovična većina prisutnih članova stalnog sastava. 

Ukoliko broj glasova bude izjednačen, glas predsjedavajućeg predsjedništvom je presudan. 

Član 26. 

Nadležnosti Predsjedništva 

Predsjedništvo: 

– verificira članove Predsjedništva; 

– usvaja Poslovnik o radu Predsjedništva; 

vrši kontrolu rada Predsjednika, predsjednika Izvršnog odbora, potpredsjednika, predsjednika gradskih/opštinskih odbora, predsjednika Foruma Mladih ,predsjednice Foruma Žena i predjednika Foruma Dijaspore 

– vrši kontrolu ukoliko Stranka vrši vlast na lokalnom ili državnom nivou; 

– predlaže kandidate za funkcije koje bira Glavni odbor; 

– potvrđuje izbor predsjednika opštinskih/gradskih odbora; 

– utvrđuje zaduženja potpredsjednika; 

– verificira raspodjelu funkcija po ulasku u vlast državnih organa; 

odlučuje o osnivanju i raspuštanju mjesnog ili gradskog/opštinskog odbora i imenuje povjereništvo stranke; 

odlučuje o pitanjima organiziranja gradskih/opštinskih odbora, resora i sektora i prati njihov rad; 

bira i razrješava pomoćnike Generalnog sekretara, na prijedlog Generalnog sekretara; 

predlaže Glavnom odboru smjenu nekog od svojih članova u skladu sa Statutom i Pravilnikom o izborima; 

imenuje portparola Stranke; 

– analizira političku situaciju i donosi političke stavove, zaključke i odluke; 

ukoliko se krše odluke Predsjedništva, podnosi Statutarnom sudu prijedlog sankcije; 

– predlaže Glavnom odboru izborni program; 

– obrazuje stalne ili povremene komisije i radna tijela sa određenim zadacima; 

– formira komisije za donošenje nacrta/izmjena i dopuna pravilnika ili Statuta; 

predlaže Kongresu izmjene i dopune Statuta ili nacrt novog Statuta; 

u hitnim situacijama donosi odluke iz nadležnosti Glavnog odbora, o kojima se na prvoj narednoj sjednici izjašnjava Glavni odbori; 

obavlja i druge poslove u skladu sa svojim Poslovnikom i ovim Statutom. 

Član 27. 

Sastav Predsjedništva 

Predsjedništvo Stranke čine: 

– predsjednik; 

– zamjenik predsjednika; 

– potpredsjednici; 

– generalni sekretar; 

– Predsjednik Izvršnog odbora; 

– predsjednik Političkog savjeta; 

– predsjednik Nadzornog odbora; 

– predsjednici GO/OO 

portparol stranke, bez prava odlučivanja 

– gradonačelnici/predsjednici opština iz redova Stranke; 

kooptirani članovi Predsjedništva na prijedlog Predsjednika. 

Nove članove predsjedništva a na prijedlog predsjednika stranke Predsjedništvo može kooptirati nove članove – maksimalno četri (4), prostom većinom glasova. 

Ukoliko predstavnik jedne organizacione jedinice ne može prisustvovati sastanku, može poslati zamjenika koji učestvuje punopravno u radu Predsjedništva. 

Sjednicama mogu prisustvovati i druga lica po pozivu Predsjednika, bez prava glasa. 

Član 28. 

Predsjednik 

Predsjednik Stranke predstavlja, zastupa i rukovodi strankom. 

Mandat predsjednika traje 4 godine. 

Predsjednik stranke u izuzetnim slučajevima može biti izabran i na period od 6 mjeseci. 

Član 29. 

Nadležnosti Predsjednika 

Predsjednik Stranke: 

vodi, predstavlja i zastupa Stranku u skladu sa Zakonom, Statutom i Programom stranke; 

sprovodi politiku Stranke u skladu sa Programom stranke; 

– stara se o izvršavanju odluka Kongresa, Glavnog odbora i Predsjedništva stranke; 

– saziva sjednice Predsjedništva, Glavnog odbora i Kongresa; 

delegira iz svoje nadležnosti određene poslove potpredsjednicima i nadzire njihov rad; 

– imenuje svoje savjetnike za određene oblasti; 

predlaže kandidate za Počasnog predsjednika stranke, potpredsjednike, Generalnog sekretara; 

predlaže predsjednika Nadzornog odbora, Političkog savjeta, Statutarnog suda;

podnosi izvještaj o svom radu i radu Predsjedništva i finansijski izvještaj u skladu sa Statutom; 

– obavlja i druge poslove u skladu sa Poslovnikom Predsjedništva i ovim Statutom; 

donosi odluku o održavanju svečanog Kongresa; 

u hitnim situacijama donosi odluke iz nadležnosti Predsjedništva o kojima se na prvoj narednoj sjednici izjašnjava Predsjedništvo; 

nalaže i izvršava finansijske poslove u skladu sa Statutom i usvojenim budžetom, podnoseći finansijki presjek Predsjedništvu na šest mjeseci; 

– daje ovlašćenja za potpisivanje ugovora. 

Član 30. 

Pravo sazivanja 

Predsjednik ili zamjenik predsjendika uz suglasnost Predsjednika ima pravo sazvati sjednice svih organa Stranke, bez prava glasa u donošenju odluka u organima u kojima nije član. 

Član 31. 

Izbor i smjena Predsjednika 

Predsjednik za svoj rad odgovara Predsjedništvu, Glavnom odboru i Kongresu. 

1/3 Glavnog odbora ili 1/2 članova Kongresa mogu pokrenuti pitanje nepovjerenja Predsjedniku, za šta će se izjasniti većinom glasova Glavni odbor ili Kongres. 

Predsjednika bira Kongres isključivo glasanjem. Ukoliko bude samo jedan kandidat, glasanje može biti javno. 

Za predsjednika se može kandidovati svaki član Kongresa koji dobije podršku minimum 2 gradska/opštinska odbora, ili 1/3 Glavnog odbora. 

Član 32. 

Zamjenik predsjednika

Stranka ima zamjenika predsjednika. Kongres bira zamjenika predsjednika stranke na prijedlog Predsjednika na period od 4 godine. 

Zamjenik Stranke mijenja predsjednika u njegovom odsustvu, predsjedava organima u odsustvu predsjednika i ostvaruje Program stranke i izvršava odluke Predsjedništva, Glavnog odbora i Kongresa stranke. 

Zamjenik predsjednika za svoj rad odgovara Predsjedniku, Predsjedništvu, Glavnom odboru i Kongresu stranke. 

Član 33. 

Potpredsjednici 

Stranka može imati do 4 potpredsjednika među kojima je najmanje jedna žena. 

Kongres bira potpredsjednike stranke na prijedlog Predsjednika na period od 4 godine. 

Potpredsjednici Stranke su zaduženi za ostvarivanje određenih dijelova Programa koje im delegira Predsjednik i pomažu Predsjedniku u njegovom radu. 

Predsjedništvo stranke delegira nadzor, koordiniraciju, osnivanje ili raspuštanje organizacionih jedinica, kao i opštinskih i gradskih odbora i povjereništava stranke potpredsjednicima. 

Potpredsjednici za svoj rad odgovaraju Predsjedniku, Predsjedništvu, Glavnom odboru i Kongresu stranke. 

Član 34. 

Sekretarijat 

Sekretarijat stranke je organ koji se stara o tehničkom sprovođenju odluka svih organa stranke. 

Sekretarijat je sačinjen od: 

– Generalnog sekretara; 

pomoćnika generalnog sekretara; 

– sekretara GO/OO odbora; 

– sekretara Izvršnog odbora; 

– sekretara Foruma Mladih; 

– sekretara Foruma Žena; 

– sekretara Foruma Dijaspore, 

portparola; 

– blagajnika; 

– tehničkih sekretara i 

– kooptiranih članova Sekretarijata zaduženih za posebne tehničke oblasti. 

Generalnog sekretara predlaže Predsjednik, a bira Kongres stranke na period od 4 godine. 

Sjednica Sekretarijata se održava prema potrebi na inicijativu Generalnog sekretara ili 1/3 članova Sekretarijata. 

U slučaju odsustva Generalnog sekretara sjednicu će zakazati pomoćnik generalnog sekretara koga ovlasti Generalni sekretar. 

Član 35. 

Generalni sekretar: 

podnosi izvještaj Predsjedništvu na redovnoj sjednici o brojčanom stanju članstva; 

– predlaže Predsjedništvu izbor i razrješenje pomoćnika Generalnog sekretara; 

– priprema materijal za održavanje sjednica na kojima vodi zapisnik; 

vodi zapisnik na Kongresu, Glavnom odboru, Predsjedništvu sa pravom glasa i Političkom savjetu, Nadzornom odboru i Statutarnom sudu bez prava glasa; 

na osnovu Statuta i Pravilnika, sastavlja Predsjedniku Stranke i predsjednicima Političkog savjeta, Nadzornog odbora i Statutarnog suda prijedlog dnevnog reda za predstojeće sjednice; 

vodi bilješke o održavanju sjednica organa Stranke uz pomoć ostalih članova Sekretarijata i podsjeća predsjednike i šefove organa pred isticanje propisanog roka za održavanje sjednica; 

obavještava Predsjednika i predsjednika Nadzornog odbora u slučaju da se neki organ nije sastao u propisnom roku; 

– koordinira izradu finansijskih planova; 

– upravlja blagajničkim poslovima uz nadzor i suglasnost Predsjednika; 

– potpisuje finansijska dokumenta stranke uz suglasnost Predsjednika; 

koordinira finansijsko poslovanje, podnošenje izvještaja i vođenje knjiga stranke i ovlašćen je da kontaktira sa nadležnim organima; 

– stara se o otvaranju tekućih računa i izradi pečata; 

– nadzire budžete organizacionih jedinica stranke; 

stara se o pravnim aktima stranke u saradnji sa pravnim resorom; 

stara se o sistemu informiranja u saradnji sa medijskim resorom i uz podršku resora za informacione tehnologije koordinira svim stranačkim profilima, grupama i stranicama na socijalnim mrežama i drugim aplikacijama; 

stara se o bazi podataka članova stranke i o poslovima učlanjivanja u saradnji sa administrativnim resorom; 

vodi brigu i stara se o zavođenju pošte i svih pristiglih pisama upućenih stranci i njenim organima, prosljeđuje ih organima kojima su upućena pisma i šalje odgovore organa nazad; 

– vodi brigu o kancelarijama stranke, tehničkom osoblju i o kabinetu Predsjednika; 

– održava odnose sa svim subjektima od važnosti za ispravno poslovanje stranke; 

raspolaže pokretnom imovinom stranke uz saglasnost Predsjednika; 

– za svoj rad odgovara Predsjedniku, Predsjedništvu, Glavnom odboru i Kongresu. 

Članovi sekretarijata su u obavezi pomagati Generalnom sekretaru u svojim nadležnostima. 

Sekretari gradskih odbora i sekretar IO prosljeđuju u arhiv stranke zapisnike zaključaka sa sjednica koje vode na način kako Sekretarijat propiše. Po odobrenju Predsjedništva, Sekretarijat propisuje sadržaj zapisnika za sve organe stranke i može organizirati snimanje i arhiviranje stenograma sa sastanaka organa stranke. 

Predsjednik stranke, Predsjedništvo i predsjednik Nadzornog odbora nadgledaju ispravnost rada Generalnog sekretara. Ukoliko ustanove da Generalni sekretar ne obavlja ispravno dužnosti u skladu sa Statutom, predlažu njegovu smjenu na Kongresu stranke. 

Član 36. 

Izvršni odbor 

Izvršni odbor (u daljem tekstu: IO) je izvršni organ Stranke. 

Predsjednika IO bira Kongres na prijedlog Predsjednika. 

Potpredsjednike, sekretare i članove/šefove resora bira predsjedništvo na prijedlog Predsjednika IO. 

Ukoliko predstavnik jednog resora ili druge organizacione jedinice koja je u sastavu Izvršnog odbora ne može prisustvovati sastanku, umjesto sebe šalje svog zamjenika koji učestvuje punopravno na sjednici Izvršnog odbora. 

Član 37. 

Nadležnosti Izvršnog odbora: 

odgovara za sprovođenje odluka Predsjedništvu; 

− osniva resore na centralnom nivou; 

− osniva sektore na lokalnom nivou; 

− vrši nadzor nad radom resora i sektora stranke; 

− obrazuje kadrovske komisije za kadrovska rješenja na lokalnom nivou; 

odbori pri Izvršnom odboru daju stručna i operativna mišljenja, smjernice u radu stranci kada su u pitanju određene oblasti djelovanja, kao i prikupljanje stručnog kadra; 

− izvršava odluke Predsjedništva stranke iz oblasti kadrovske politike; 

potvrđuje odluke predsjednika Izvršnog odbora između dvije sjednice; 

− vodi brigu o cjelokupnoj kadrovskoj politici stranke. 

Predsjednik IO u hitnim situacijama donosi odluke iz nadležnosti Izvršnog odbora, o kojima se na prvoj narednoj sjednici izjašnjava Izvršni odbor. 

Sjednice IO se održavaju najmanje jedanput u 3 mjeseca, a saziva ih predsjednik IO ili potpredsjednik IO. Ukoliko predsjednik IO ne bude sazvao sjednicu u rok, obaveza sazivanja je na 1/3 članova IO. Ako ni tada sjednica ne bude sazvana, predsjednik Nadzornog odbora obavezno pokreće na Glavnom odboru inicijativu reizbora predsjednika, potpredsjednika i članova IO. 

Sjednice resora pri IO se održavaju jedanput u 3 mjeseca, a saziva ih šef resora. Ako šef resora ne sazove sjednicu u roku, saziva je predsjednik IO, 1/3 članova IO ili 1/3 članova odbora. Ako ni tada ne bude sazvana sjednica, predsjednik Nadzornog odbora obavezno pokreće na Glavnom odboru inicijativu reizbora šefa i članova odbora pri IO stranke. 

Predsjednik IO može prisustvovati po potrebi sjednicama resora ili sektora stranke. 

Predsjednik stranke ili potpredsjednik kojeg on ovlasti ima obavezu prisustvovati sjednici IO najmanje jedanput u jednoj godini. 

Resor pri IO se formira pod uslovom da su već formirani sektori iz iste oblasti u okviru najmanje dva gradska/opštinska odbora, osim odbora koji imaju centralni karakter. 

Predsjednika IO bira Kongres stranke. 

Potpredsjednika, sekretara i članove Izvršnog odbora/šefove odbora bira Glavni odbor, a način izbora i rad bliže je određen Pravilnikom Izvršnog odbora. 

Sekretar IO vodi zapisnik na svim sjednicama centralnih odbora. 

Sekretar IO ili sekretari gradskih/opštinskih odbora koje ovlasti sekretar IO vode bilješke na sjednicama sektora. 

Član 38. 

Politički savjet 

Politički savjet je autonoman savjetodavni organ Stranke. 

Politički savjet čine: 

– predsjednik Političkog savjeta; 

– potpredsjednik Političkog savjeta; 

– stalni članovi Političkog savjeta; 

– predsjednik Nadzornog odbora; 

– predsjednik Statutarnog suda; 

sadašnji i bivši narodni poslanici i ministri koje su te funkcije obavljali kao kadrovi Stranke; 

sadašnji i bivši gradonačelnici/predsjednici opština koje su te funkcije obavljali kao kadrovi Stranke; 

– bivši predsjednici i visoki funkcioneri stranke; 

– savjetnici predsjednika; 

lica koja na osnovu posebnih zasluga imenuje predsjedništvo. 

Predsjednika Političkog savjeta bira predsjedništvo na prijedlog Predsjednika stranke. 

Politički savjet broji najmanje 4 stalna člana koje bira Glavni odbor na prijedlog Predsjednika Političkog savjeta. 

Politički savjet zasijeda najmanje jedanput u 6 mjeseci. Ako predsjednik političkog savjeta ne zakaže sjednicu, predsjednik Nadzornog odbora pokreće pred Kongresom prijedlog smjene članova Političkog savjeta. 

Politički savjet: 

svakih 6 mjeseci daje prijedlog Predsjedništvu u kojem smjeru bi trebala stranka da se kreće; 

– predlaže Kongresu godišnji program stranke; 

– predlaže predsjedniku stranke prijedlog izbornog programa stranke; 

Politički savjet razmatra idejna i politička pitanja koja su od važnosti za strategiju djelovanja Stranke i daje prijedloge djelovanja Stranke Predsjedništvu. 

Član 39. 

Nadzorni odbor 

Nadzorni odbor je autonoman kontrolno-nadzorni organ stranke. 

Mandat Nadzornog odbora traje 4 godine. 

Nadzorni odbor čine predsjednik i dva člana. 

Predsjednika Nadzornog odbora bira Kongres na prijedlog Predsjednika. 

Članove Nadzornog odbora bira Glavni odbor na prijedlog Predsjednika Nadzornog odbora. 

Članovi Nadzornog odbora ne mogu obnašati druge izvrne funkcije u stranci. 

Nadzorni odbor: 

prati, analizira i u izvještaju ocjenjuje aktivnost članova Predsjedništva i drugih organa stranke; 

– prati upravljanje pokretnom i nepokretnom imovinom stranke; 

prati poštovanje Statuta, svih pravilnika i poslovnika stranke; 

preuzima vođenje Glavnog odbora, Kongresa i svih organa stranke gdje je Statutom predviđeno, ukoliko se ne zakažu u propisanom roku; 

u slučaju nepravilnosti, nepoštovanja pravnih akata stranke ili nanošenja štete i narušavanje ugleda stranke od strane članova Predsjedništva ili nekog drugog funkcionera, Nadzorni odbor predlaže Statutarnom sudu prijedlog sankcije; 

– saziva izborni i Kongres u skladu sa Statutom; 

kontroliše prihode stranke i upotrebu finansijskih sredstava stranke; 

podnosi izvještaj o unutrašnjoj kontroli finansijskog poslovanja Predsjedništvu po ukazanoj potrebi; 

– podnosi izvještaj o poslovanju stranke na zahtjev delegata Kongresa. 

Nadzorni odbor se sastaje redovno najmanje jedanput godišnje. 

Nadzorni odbor se sastaje vanredno na inicijativu bilo kojeg člana Nadzornog odbora radi donošenja odluka iz svoje nadležnosti, ukoliko bilo koji član ustanovi da funkcioneri krše Statut ili štete radu i ugledu Stranke. 

Ukoliko Nadzorni odbor ustanovi da je neki organ bespravno postupao, predlaže Statutarnom sudu prijedlog saknkcije. 

Rad Nadzornog odbora se bliže uređuje Pravilnikom o Nadzornom odboru. 

Ispravnost rada Nadzornog odbora nadgleda Statutarni sud koji na Kongresu može pokrenuti prijedlog smjene organa Nadzornog odbora, za šta je potrebna većina Kongresa. 

Član 40. 

Statutarni sud 

Statutarni sud je autonoman arbitražni organ stranke. 

Mandat Statutarnog suda traje 4 godine. 

Statutarni sud ima 5 članova. 

Predsjednika Statutarnog suda bira Kongres na prijedlog Predsjednika Stranke, a 2 člana Statutarnog suda bira Glavni odbor na prijedlog Predsjednika Statutarnog suda, koja ne mogu obnašati druge izvršne funkcije u stranci. Ostala dva člana su šef pravnog resora pri IO i predsjednik Nadzornog odbora. 

Statutarni sud: 

rješava sukob između organa i članova Stranke; 

– donosi odluku o podnijetim žalbama organa i članova stranke; 

– donosi odluku u postupku po žalbi radi isključenja iz partije; 

podnosi izvještaj o svojim odlukama Glavnom odboru; 

arbitrira u slučaju nesporazuma između odborničkih grupa i organa Stranke; 

pokreće prijedlog smjene Predsjednika i članova Nadzornog odbora Kongresu Stranke ukoliko se utvrde nepravilnosti u radu; 

tumači Statut i druga opća akta stranke; 

– ukoliko ga ovlasti nadležni organi, utvrđuje Nacrt i izmjene i dopune Statuta; 

utvrđuje usklađenost općih akata sa zakonima i Statutom i međusobnu usklađenost općih akata i donosi rješenja, ako utvrdi nesaglasnost; 

utvrđuje usklađenost pojedinačnih akata sa zakonom, Statutom i općim aktima i stavlja van snage neusaglašene pojedinačne akte; 

– rješava žalbe u skladu sa Statutom; 

daje mišljenje o prijedlogu pravilnika i poslovnika stranke. 

Statutarni sud se sastaje po potrebi ili u hitnim slučajevima kada je potrebno donijeti odluku o sankciji kada organi stranke ne poštuju Program, Statut ili druga pravna akta stranke i podnosi godišnji izvještaj o nepravilnostima u radu članova organa stranke i svojim odlukama Predsjedništvu. 

Rad Statutarni sud se bliže uređuje Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti i Poslovnikom o radu Statutarnog suda. 

POSEBNI ORGANIZACIONI OBLICI STRANKE 

Član 41. 

Forum žena 

Forum Žena je organizacija koja radi na afirmaciji zaštite prava žena, porodice i rodne ravnopravnosti. 

Forum Žena bira predsjednicu i dvije potpredsjednice. 

Predsjednica je ujedno i članica organa Stranke na nivou na kome su organizovane. 

Način rada Foruma Žena uređuje se Pravilnikom koji donosi Glavni odbor na prijedlog Kongresa Žena. 

Član 42. 

Forun mladih 

Forum Mladih je organizacija koja okuplja članove Stranke mlađe od 29 godina. 

Forum Mladih promoviraju program Stranke među omladinom. 

Forum Mladih bira predsjednika i dva potpredsjednika. 

Način rada Foruma Mladih uređuje se Pravilnikom koji donosi Glavni odbor na prijedlog Kongresa Mladih. 

Član 43. 

Forum dijaspore 

Forum Dijaspore je organizacija članova Stranke koji borave izvan Crne Gore a porijeklom su iz Crne Gore. 

Forum Dijaspore promoviraju program Stranke među dijasporom i organizuje članove u cilju afirmacije politike Stranke, njenih programskih ciljeva, stručne i savjetodavne pomoći centrali stranke. 

Forum Dijaspore je autonomna u svom radu i odgovara Predsjedništvu stranke. 

Način rada Foruma Dijaspore uređuje se Pravilnikom Foruma Dijaspore koji donosi Glavni odbor na prijedlog Kongresa Foruma Dijaspore. 

IV dio 

LOKALNA ORGANIZACIJA 

Član 44. 

Lokalni organi 

− Mjesni odbor Stranke; 

− Izborna skupština Stranke na nivou opštine; 

− Opštinski odbor Stranke; 

− Predsjednik Opštinskog odbora Stranke; 

− Izvršni odbor Opštinskog odbora Stranke. 

Mjesni odbor 

Član 45. 

Mjesni odbor Stranke je oblik organizovanja Stranke, koji obuhvata teritoriju jedne ili više mjesnih zajednica, odnosno drugih odgovarajućih jedinica lokalne samouprave na jednom području. 

Mjesni odbor Stranke čine najmanje pet članova. 

Članovi Mjesnog odbora Stranke između sebe biraju predsjednika Mjesnog odbora Stranke. 

Član 46. 

Nadležnost Mjesnog odbora 

Mjesni odbor Stranke okuplja članove i registruje simpatizere Stranke i stara se o sprovodjenju programa i politike Stranke na svom području i inicira razmatranje političkih i drugih pitanja prema neposredno višim organima Stranke. 

Izborna skupština Stranke na nivou opštine 

Član 47. 

Izborna skupština Stranke na nivou opštine predstavlja najviši organ Stranke na lokalnom nivou. 

Izborna skupština Stranke na nivou opštine obrazuje se na predstavničkom principu. 

Broj predstavnika Izborne skupština Stranke na nivou opštine, po pravilu, određuje se shodno ostvarenom izbornom rezultatu na poslednje održanim izborima za tu opštinu, u svakom Mjesnom odboru Stranke, dok konačnu odluku o broju predstavnika na Izbornoj skupštini Stranke na nivou opštine donosi Opštinski odbor Stranke. 

Član 48. 

Nadležnosti Izborne skupštine Stranke na nivou opštine 

Izborna skupština Stranke na nivou opštine: 

razmatra društveno političke prilike na svom području i utvrđuje smjernice za rad Opštinskog odbora Stranke; 

− razmatra i usvaja program rada i izvještaje o radu Opštinskog odbora Stranke; 

− bira članove Opštinskog odbora Stranke. 

Član 49. 

Opštinski odbor 

Opštinski odbor predstavlja najviši organ Stranke na nivou opštine između dva zasijedanja Izborne skupštine Stranke na nivou opštine. 

Sjednice Opštinskog odbora Stranke održavaju se po potrebi, a najmanje jedanput u 3 mjeseca. 

Član 50. 

Nadležnost Opštinskog odbora 

Opštnski odbor: 

inicira i usmjerava političku aktivnost Stranke na nivou opštine, prati njeno ostvarivanje i realizuje odluke organa Stranke sa državnog nivoa; 

bira predsjednika Opštinskog odbora Stranke, uz predhodnu saglasnost Predsjedništva Stranke; 

na prijedlog predsjednika Opštinskog odbora Stranke, bira Izvršni odbor Opštinskog odbora Stranke; 

na prijedlog Izvršnog odbora Opštinskog odbora Stranke, bira Opštinski izborni štab Stranke; 

na prijedlog predsjednika Opštinskog odbora Stranke, bira potpredsjednike Opštinskog odbora Stranke; 

na prijedlog predsjednika Opštinskog odbora Stranke, bira sekretara Opštinskog odbora Stranke; 

na prijedlog predsjednika Opštinskog odbora Stranke, donosi odluku o kooptiranju novih članova u Opštinski odbor Stranke; 

na prijedlog Izvršnog odbora Opštinskog odbora Stranke, utvrđuje izborni program za lokalne izbore i program kandidata za predsjednika Opštine i prati njihovu realizaciju; 

utvrđuje kandidata Stranke za predsjednika Opštine i kandidata za predsjednika Skupštine opštine, uz predhodnu saglasnost Predsjedništva Stranke; 

najmanje jednom godišnje razmatra ostvarivanje izbornog programastranke na nivou opštine i u pisanoj formi o tome informiše Predsjedništvo Stranke; 

predlaže Glavnom odboru Stranke stupanje u koalicije na lokalnom nivou;- donosi Poslovnik o svom radu; 

obavlja i druge poslove po nalogu viših organa Stranke, u skladu sa Programom Stranke i ovim Statutom. 

Predsjednik Opštinskog odbora 

Član 51. 

Predsjednik Opštinskog odbora predstavlja i zastupa Opštinski odbor, saziva i predsjedava sjednicama Opštinskog odbora, pokreće rješavanje političkih i drugih pitanja iz nadležnosti Opštinskog odbora, stara se o izvršavanju odluka Opštinskog odbora, stara se o materijalno-finansijskom poslovanju Opštinskog odbora, Opštinskom odboru predlaže kandidate za članove Izvršnog odbora Opštinskog odbora, kandidate za potpredsjednika i sekretara Opštinskog odbora i predlaže kooptiranje članova u Opštinski odbor, najviše do 10% članova Opštinskog odbora u izbornom mandatu. 

Predsjednik Opštinskog odbora saziva sjednicu Opštinskog odbora: 

− samoinicijativno; 

− na zahtjev Izvršnog odbora Opštinskog odbora; 

− na zahtjev jedne trećine članova Opštinskog odbora. 

Predsjednik Opštinskog odbora dužan je da sazove sjednicu Opštinskog odbora u roku od sedam dana od dana dostavljanja zahtjeva iz stava 2 alineja 2 i 3 ovog člana. 

Ukoliko Predsjednik Opštinskog odbora ne sazove sjednicu u roku iz stava 3 ovog člana ili na drugi način izbjegava njeno sazivanje, sjednicu Opštinskog odbora može sazvati Predsjednik Stranke. 

Izvršni odbor Opštinskog odbora 

Član 52 

Izvršni odbor predstavlja izvršno-političko tijelo Opštinskih odbora Stranke. 

Nadležnosti Izvršnog odbora Opštinskog odbora 

Član 53. 

Izvršni odbor Opštinskog odbora: 

− uspostavlja organizaciju rada Stranke na nivou opštine; 

− koordinira rad Mjesnih odbora na nivou Opštinskih odbora; 

− stara se o izvršavanju odluka Opštinskih odbora; 

predlaže Opštinskim odborima Stranke kadrovska i programska rješenja; 

− podnosi Opštinskim odborima izvještaj o radu, a najmanje dva puta u toku godine; 

vrši poslove u vezi sa kadrovskom politikom, uz mišljenje Kadrovske komisije opštinskog odbora, ukoliko nije drugačije predviđeno Statutom; 

obavlja i druge poslove po nalogu Opštinskih odbora u skladu sa Programom i ovim Statutom. 

Sekretar Opštinskog odbora 

Član 54. 

Opštinski odbor ima sekretara koji se stara o pripremi sjednica Opštinskih odbora, vrši stručnu obradu materijala za predsjednika Opštinskog odbora, priprema odgovarajuće stavove o materijalima, vodi zapisnik sa sjednica, priprema izvještaj o radu Opštinskih odbora, stara se o izvršavanju odluka u vezi sa pitanjima koja se odnose na djelokrug Opštinskih odbora i vrši druge poslove koje mu odredi predsjednik Opštinskog odbora. 

Povjerenik 

Član 55. 

Ukoliko na određenom području nijesu obrazovani organi u skladu sa pravilima ovog Statuta, ili obrazovani organi ne obavljaju svoju funkciju u periodu dužem od 6 mjeseci, Predsjedništvo Stranke može za to područje imenovati Povjereništvo koji će obavljati poslove organa Stranke do obrazovanja organa Stranke za to područje. 

Predsjedništvo Stranke može, na prijedlog Predsjednika Stranke, pokrenuti inicijativu za raspuštanje organa Stranke na lokalnom nivou ako djeluju u suprotnosti sa Programom Stranke i ovim Statutom i drugim odlukama neposredno viših organa Stranke, čime narušavaju ugled i nanose štetu Stranke. 

Odluku o inicijativi iz stava 2 ovog člana donosi Glavni odbor Stranke. 

U koliko Glavni odbor Stranke donese odluku o raspuštanju organa Stranke na lokalnom nivou Predsjedništvo Stranke će imenovati Povjereništvo. Povjereništvo ima najviše pet članova, a njime rukovodi povjerenik. 

Povjereništvo se, po pravilu, imenuje na period do izbora organa a najduže do godinu dana. 

Član 56. 

Poslanički klub i odborničke grupe 

Stranka može samostalno ili u saradnji sa drugim poslanicima Skupštine Crne Gore formirati Poslanički klub. Šef i zamjenik šefa poslaničkog kluba iz redova Stranke odgovaraju Predsjedništvu stranke. Poslanički klub djeluje u skladu sa poslovnikom o radu poslaničkog kluba. Generalni sekretar koordinira sekretare Poslaničkog kluba. 

Stranka može samostalno ili u saradnji sa drugim odbornicima lokalnih skupština formirati odborničke grupe. Šef i zamjenik šefa odborničke grupe odgovaraju GO/OO odboru, uz suglasnost Predsjedništva stranke na odluke od važnosti za stranku. Odbornička grupa djeluje u skladu sa poslovnikom o radu odborničkih grupa. Sekretar GO/OO je sekretar odborničke grupe. 

Član 57. 

Izborni štab 

Od trenutka raspisivanja izbora, u radu stranačkih organa se uvodi posebno upravljanje i Predsjedništvo stranke može imenovati Centralni izborni štab, koji preuzima ovlasti Predsjedništva do okončanja izbornog procesa. 

Centralnim izbornim štabom rukovodi predsjednik. Centralni izborni štab može imenovati šefa i zamjenika šefa izbornog štaba, koji tokom izborne kampanje odgovaraju predsjedniku. 

Centralni izborni štab može kooptirati članove i formirati lokalne izborne štabove. 

V dio 

IMOVINA I FINANSIJE 

Član 58. 

Stranka ima imovinu. 

Imovinom upravlja Glavni odbor Stranke. 

Stranka se finansira u skladu sa zakonom. 

U slučaju prekida rada Stranke sva pokretna i nepokretna imovina će biti donirana u humanitarne svrhe. 

Stranka vodi svoje finansijsko-materijalno poslovanje preko tekućeg računa u skladu sa Zakonom. 

Predsjednik stranke u skladu sa Statutom je u obavezi podnijeti Predsjedništvu godišnji izvještaj o finansijskom poslovanju stranke. 

VII ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 59. 

Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se na način i po postupku njegovog donošenja. 

Akti Stranke uskladiće se sa ovim Statutom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta. 

Izuzetno, Glavni odbor Stranke između dva Kongresa Stranke može statutarnom odlukom urediti pojedina pitanja. 

Autentično tumačenje ovog Statuta, opštih i drugih akata Stranke može dati organ Stranke koji ih je donio, uz prethodno pribavljeno mišljenje Statutarne komisije Stranke. 

Član 60. 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja. 

Rožaje 

Datum: 27.07.2022. godine.