Programska načela

STRANKA PRAVDE I POMIRENJA
SPP

PROGRAMSKA NAČELA

Rožaje, 2.decembar 2017.godine

I

Stranka pravde i pomirenja, politička je stranka čiji je cilj očuvanje prirodnog prava svakog čovjeka i u tom smislu, posebno očuvanja prava nacionalnog identiteta Bošnjaka, ali i drugih naroda, u svjetlu tradicionalnih, moralnih, duhovnih i univerzalnih vrijednosti, u političkom i privrednom ambijentu dostojnog čovjeka.
Stranka pravde i pomirenja je osnovana radi ostvarivanja političkih ciljeva demokratskim oblikovanjem političke volje građana i učešćem na izborima, vršenjem vlasti, kao i djelovanjem u opoziciji, i kao takva predstavljaće i zastupati interese bošnjačkog naroda, štititi i unapredjivati prava njegovih pripadnika, u skladu sa ustavom, zakonom, medjunarodnim standardima i drugim općim aktima, kao i statutom stranke.

II

Stranka pravde i pomirenja je stranka centra sa uravnoteženim odnosom prema tradicionalnim vrijednostima, socijalnoj pravdi i slobodnom tržištu.
Srednji put je uvjet ravnomjernog razvoja društva na personalnom, porodičnom i kolektivnom nivou.
Sreća, kao uzvišeni životni ideal, ostvariva je isključivo u ravnoteži napajanja duhovnih, mentalnih i materijalnih ljudskih potreba.
Koncept sredine jedini je garant zaštite pojedinca i zajednice od devijacija krajnosti, isključivosti i netrpeljivosti.

III

Sloboda je Božji dar koji pripada svakom čovjeku svjesnom svoje misije na Zemlji, i osnovna odrednica potpune i karakterne ličnosti. Pravo na punu slobodu polaže svaki pojedinac rađanjem, što proističe iz blagodati razuma, čime se čovjek odlikuje nad ostalim živim bićima.

IV

Bošnjaci u Crnoj Gori su dio bošnjačkog nacionalnog korpusa, i stoga su dužni stalno doprinositi ostvarenju ciljeva kojima stremi bošnjačka nacija, pa u tom smislu princip koji je promovirao Svjetski bošnjački kongres, da je „svaki Bošnjak odgovoran za svakog Bošnjaka“ smatramo imperativnom obavezom.
Bošnjaci u Crnoj Gori su autohton narod sa punim pravom na ustavnu konstitutivnost. U tom cilju Stranka pravde i pomirenja će se zalagati za promjenu ustava, kao i za promjenu državnih simbola i himne.

V

Decentralizacija vlasti u skladu s evropskim standardima iz oblasti lokalne samuoprave kao i regionalizacija Crne Gore prema geografskim, historijskim i ekonomskim kriterijima, uslov je stabilnog privrednog i opštedruštvenog razvoja ali i put otklanjanja i prevazilaženja posljedica destruktivne politike koja je kroz historiju vođena prema pojedinim područjima i narodima, a naročito prema Bošnjacima i regiji Sandžak.
Sandžak je regija sa historijskim, geografskim, etničkim, privrednim, saobraćajnim i drugim posebnostima, koje je kao potencijal neophodno svestrano valorizirati, što se najbolje može ostvariti primjenjujući iskustva evropskog regionalizma, pa se u tom cilju Stranka pravde i pomirenja zalaže za prekograničnu evropsku regiju Sandžak, uz uvažavanje integriteta i suvereniteta države.

VI

Stranka pravde i pomirenja teži evroatlanskim integracijama, što je interes svih naroda na ovom prostoru.
Evroatlanskim integracijama se relativiziraju međudržavne granice, što olakšava komunikaciju i saradnju među narodima i građanima, te doprinosi povezivanju Bošnjaka koji žive u više balkanskih država.

VII

Privredni razvoj je neophodno bazirati na slobodi tržišta u ambijentu zdrave konkurencije. Stranka pravde i pomirenja se zalaže za razvoj malih i srednjih preduzeća. Svi razvojni projekti moraju podrazumijevati ekonomski održivi razvoj. Kroz dugoročnu edukaciju, nužno je oživjeti etičke tradicionalne vrijednosti u poslovanju, jer su poštenje, odgovornost i tačnost osnovi profesionalizma. Budući privredni razvoj neophodno je bazirati na očuvanju postojećih privrednih grana, kao što su drvna industrija, tekstilna i kožarska industrija, proizvodnja mesa i mesnih prerađevina, oživljavanje poljoprivrede, naročito stočarstva, što bi prirodno pratio razvoj seoskog i turizma uopće.
Stranka pravde i pomirenja će podržati sve razvojne projekte u sferi energetike, u pogledu iskorišćavanja prirodno obnovljivih resursa, kao što su rječni potencijali, vjetrovi i solarna energija.
Uz izvjestan podsticaj, ubiranje i prerada ljekovitog bilja prerasla bi u uspješnu privrednu granu.
Važno je podstaći i oživljavanje tradicionalnih zanata i domaće radinosti.
Pretpostavka privrednog razvoja je izgradnja kvalitetne infrastrukture i saobraćajne mreže, prije svega autoputa.
Potrebno je hitno reformirati administraciju lokalnih uprava, kao i policijske, tužilačke i pravosudne organe, kako bi se korupcija i organizirani kriminal sveli na minimum.
Nužno je poduzeti sve raspoložive mjere radi zaštite zdrave privrede od narko i drugih vidova prljavog kapitala.

VIII

Obrazovanje je temelj slobode, dostojanstva i razvoja, što ga čini nezamjenljivom investicijom za budućnost.
Stranka pravde i pomirenja se zalaže za višestruko uvećanje budžetskih izdvajanja za sve obrazovne nivoe.
Neophodna je hitna reforma zvaničnog obrazovnog sistema, uz podizanje etičkih i profesionalnih standarda nastavnog kadra.
Važno je zaštititi škole od partijskog utjecaja, posebno u politici zapošljavanja i imenovanja odgovornih lica.
Neophodno je izjednačiti pravni status državnih i nedržavnih obdaništa, škola i univerziteta.

IX

Uspostava i afirmacija dobrih međunarodnih odnosa od strateškog su značaja za Bošnjake. Bošnjaci su evropski narod sa islamskom duhovnošću i evropsko-muslimanskom kulturom, što ih obavezuje na međunarodnu orijentaciju po principima prema Istoku i prema Zapadu. Svjesni smo da u tim odnosima nema vječitih prijatelja i vječitih neprijatelja, te da su relacije, uglavnom, omeđene interesima. Zato je od posebne važnosti uspostava prijateljskih odnosa Bošnjaka s najbitnijim činiocima u međunarodnoj zajednici.
Bošnjaci imaju kapaciteta biti spona između Evrope i muslimanskog svijeta, posebno u kontekstu nužnog međukulturalnog dijaloga.
Regionalno, Bošnjaci su šansa svim zemljama u kojima žive za uspostavu ekonomskih i kulturnih odnosa s muslimanskim zemljama.

X

Nacionalna i konfesionalna različitost je jedna od životnih zakonomjernosti. Stranka pravde i pomirenja se svom snagom zalaže za afirmaciju dobrih međunacionalnih i međukonfesionalnih odnosa po principima jednakopravnosti i punog međusobnog poštivanja. Nedopustivo je vrijeđanje na bilo kojoj osnovi, a posebno nacionalnoj ili vjerskoj. Izgradnja i afirmacija povjerenja među narodima i zajednicama nužna je pretpostavka dobrih odnosa.

XI

Socijalna pravda je uvjet blagostanja svakog društva. Stranka pravde i pomirenja se zalaže za uvećanje budžetskih izdvajanja za reformu socijalnog sistema. Pored sistemskih promjena, potrebno je iskoristiti duhovne, etičke i tradicionalne potencijale, radi oživljavanja i afirmacije međugrađanske solidarnosti. Kako suštinske tako i sistemske mjere imaju za cilj smanjenje socijalnog jaza među društvenim slojevima, što bi rezultiralo nastankom, a potom uvećanjem, takozvane, srednje klase.
U cilju rasterećenja Fonda socijalnog osiguranja, potrebno je omogućiti i podržati formiranje privatnih penzionih fondova.

XII

Porodica je temeljna ustanova svakog društva. Ona predstavlja nezamjenljiv ambijent normalnog nastanka i uravnoteženog razvoja ljudskog bića. Stranka pravde i pomirenja se zalaže za podršku svim programima koji teže afirmirati porodične vrijednosti, što će, nesumnjivo, rezultirati osjećajem sreće i zadovoljstva među građanima, što je neophodna pretpostavka mentalne, moralne, duhovne i općedruštvene stabilnosti.

XIII

Žena je stub i garant zdravog opstanka ljudske vrste. Majčinstvo je najznačajnija dimenzija koju može imati ljudsko biće. Nezamjenljiva je emotivna i odgojna uloga majke u podizanju čovjeka.
Žena i muškarac su ravnopravni u međusobnom dopunjavanju i ostvarenjima svih životnih pojavnosti. Iz tog razloga je neophodno afirmirati prava žene, uz punu podršku njenom učešću u svim sferama društvenog života.

XIV

Djeca su najljepši ukras i pravi izvor sreće na ovom svijetu. Djeca predstavljaju budućnost čovječanstva.
Investirati u djecu znači investirati u budućnost.
Stranka pravde i pomirenja se zalaže za posebne programe zaštite djece od svih opasnosti koje su se nadvile nad savremenim svijetom. Samo kvalitetna i sinhronizirana uloga porodice, vrtića i škole omogućit će zdravo formiranje djeteta, a to znači i svjetliju budućnost ljudskog roda.

XV

Stranka pravde i pomirenja se zalaže za punu slobodu medija, uz obavezu poštivanja novinarske etike i kodeksa nepristrasnog i korektnog informiranja.
Društvena uloga medija u oblikovanju svijesti građana je nezamjenljiva, zato je neophodno podržati medijske projekte, posebno odgojno-obrazovnog karaktera, od socijalnog značaja. Izuzetno je važna podrška razvoju nezavisnih medija i zaštita novinara od različitih pritisaka.

XVI

Bosanski jezik je jedna od temeljnih identitetskih odrednica Bošnjaka. U cilju očuvanja nacionalnog identiteta Bošnjaka, Stranka pravde i pomirenja se zalaže za afirmaciju bosanskoga jezika u obrazovnim sistemima, na medijima i svim drugim životnim sferama, posebno za ravnopravnu službenu upotrebu jezika i pisma.

XVII

Polazeći od toga da je kulturni identitet okosnica nacionalnog identiteta, Stranka pravde i pomirenja će značajan dio svojih resursa podrediti očuvanju kulturne baštine Bošnjaka. U tom cilju, nužno je formirati Bošnjački kulturni centar, Zavod za zaštitu spomenika kulture Sandžaka, Institut za etnologiju i niz drugih ustanova i udruženja koja bi dugoročno rezultirala adekvatnim tretmanom bošnjačke kulturne baštine na javnoj civilizacijskoj sceni.
Uz očuvanje i afirmaciju sopstvene kulture, od velike je važnosti kulturna razmjena sa drugim narodima i civilizacijama.

XVIII

Islam je temelj identiteta, a Islamska zajednica stožer očuvanja tradicionalnih vrijednosti Bošnjaka. Stranka pravde i pomirenja vjeruje da je jedinstvena Islamska zajednica od sudbinskog značaja za opstanak i afirmativnu budućnost svih Bošnjaka u svijetu. U tom smislu Islamsku zajednicu u Crnoj Gori u budućnosti vidimo u sastavu Rijaseta islamske zajednice BiH sa sjedištem u Sarajevu, a potpunu primjenu ustavnog principa odvojenosti vjerskih organizacija od države, smatramo civilizacijskim iskorakom u oslobađanju Islamske zajednice iz stega političkih i državnih struktura.
Neophodno je hitno pravedno identifikovanje i vraćanje oduzete vakufske imovine, kao što je i neophodno obezbijediti punu ravnopravnost Islamske zajednice s drugim tradicionalnim crkvama i vjerskim zajednicama.

XIX

Životna sredina je blago povjereno čovjeku na čuvanje i uredno korišćenje. Očuvanje životne sredine spada u vrijednosti kojima Stranka pravde i pomirenja pristupa s punim ubjeđenjem i odgovornošću, jer su uređenost i ljepota životnog prostora vrijednosti koje proizilaze iz vjerske i kulturne tradicije Bošnjaka.

XX

Nacionalno jedinstvo tekovina je svih, a Bošnjaka posebno.
Ostvarivanjem jedinstva Bošnjaka u Crnoj Gori daje se stvarni doprinos borbi protiv atomizacije nacionalne svijesti i otvara put za aktivno, neposredno i slobodno ostvarivanje jedinstva Bošnjaka na nivou cijelog naroda. Evropski integrativni procesi šansa su i za punu afirmaciju bošnjačke nacije, a to znači i za ostvarivanje civilizacijskog prava na svestrano korišćenje sopstvenog naslijeđa, kumuliranog duhovnog i ekonomskog bogatsva, po uzoru na ostale evropske narode.
Bošnjaci na pokušaje ugrožavanja sopstvenog jedinstva moraju odgovoriti još jačom homogenizacijom.
Od strateškog je značaja očuvanje i afirmacija jedinstva Bošnjaka u matici i dijaspori. U tom cilju, Stranka pravde i pomirenja podržava osnivanje Svjetskog bošnjačkog kongresa, Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti, Bošnjačke nacionalne fondacije, Matice bošnjačke, kao i svih drugih ustanova i udruženja na nivou cjelokupnog nacionalnog korpusa.

 

U Rožajama, Predsjedavajući,
Decembar, 2017.god. _______________________